Intro Nederlands   ///   Intro English

Intro: Nederlands

Naam:        Mala Ramharan

Ik ben een gepassioneerde kunstenaar met een unieke stijl, geïnspireerd door de “Streepjescode/QR-code”, gekenmerkt door verticale lange lijnen en blokken. Mijn kunst is meer dan mijn zelfreflectie en een klodder verf op doek het is een stukje van mezelf.  

Mijn kunst brengt realisme en fictie op een humoristische wijze samen en elk schilderij vertelt een eigen verhaal uit de hedendaagse samenleving.

Ik streef ernaar diepgang te geven aan mijn werk door diverse maatschappelijke elementen te belichten en mensen te verbinden. 
Met mijn creatieve instelling, zet ik mij in voor de maatschappij door mooie momenten te creëren voor de minderbedeelde kinderen uit twee weeshuizen.

Mijn doel is om kunst en sociaal bewustzijn te verenigen, en zo een positieve verandering teweeg te brengen. Samen kunnen we een betere toekomst creëren voor elkaar en de kinderen in de wereld.  In mijn streven naar kunstzinnig, sociaal en cultureel bewustzijn positioneer ik mezelf als een hedendaagse kunstenaar.

Intro: English

Name:        Mala Ramcharan

I am a passionate artist with a unique style inspired by the “Barcode/QR code”, characterized by vertical long lines and blocks. My art is not only a self-reflection of my soul, a symphony of colors and emotions that dance on the canvas it is a part of myself.

My art brings realism and fiction together in a humorous way and each painting tells its own story from contemporary society.

I strive to give depth to my work by highlighting various social elements and connecting people. 
With my creative mindset, I am committed to society by creating beautiful moments for the less privileged children of two orphanages.

My goal is to unite art and social awareness, thus bringing about a positive change. Together we can create a better future for each other and the children in the world. In my pursuit of artistic, social, and cultural awareness, I position myself as a contemporary artist.

Discipline: Acrylic on Canvas:

 

 

Discipline

 

Ik schilder voornamelijk met Acrylverf op canvasdoek. Acryl vind ik het prettigst werken omdat het snel droogt waardoor je gemakkelijk en snel diverse lagen over elkaar kunt schilderen. Rond 1995 ben ik begonnen met mijn studie schilderen.

In een periode van 3 jaar heb ik diverse experimenten gedaan met verschillende materialen, ondergronden en heb hierbij gemengde technieken toegepast.

 

Rond het jaar 2000 had ik een geheel uniek eigen stijl ontwikkeld.

 

Ik heb 3-tal stijlen eigen gemaakt, waarvan de barcode mijn favoriete stijl is geworden.

 

 

 

Discipline

 

I primarily paint with : acrylic on canvas. I find acrylics to be the most enjoyable medium to work with due to their quick drying time, allowing for easy layering. In 1995, I began my studies in painting, conducting various experiments with different materials, surfaces, and incorporating mixed techniques.

 

After this period, I developed my own unique style and technique. Around the year 2000, I developed my own unique style.

 

Over time, I have mastered three different styles, with the Barcode style becoming my favorite.

 

Inspiratie / Inspiration

 

Inspiratie

 

Mijn omgeving en de innoverende maatschappij is mijn inspiratiebron, dit omvat alles en overal. Mijn schilderijen vertellen de belevenissen die ik ervaar, wat mij fascineert, vrolijk maakt of wat mij juist ontstemt. Ik probeer de afbeeldingen dan ook zo realistisch mogelijk te vertalen naar mijn belevingen uit mijn alledaagse leven. Ook mijn gezin heeft een positieve bijdrage in verschillende afbeeldingen en taferelen en humor is daar een belangrijke rol in. Mijn kunstwerken vertellen verhalen zonder woorden.

 

Mijn werk is herkenbaar door het gebruik van verticale lange, rechte, dikke en dunne lijnen. Rond het jaar 1995 ben ik de barcode gaan vertalen naar de maatschappij. Net als de barcode uniek is bij een product, is de maatschappij gevuld met unieke mensen dieren en planten waarvan een ieder en alles een unieke zorg nodig. In mijn werk kan ik de mensen en de dieren dan ook van alles laten doen en dat maakt een hoop humor in mij los, maar ook in mijn gezin en dat is zichtbaar in mijn schilderijen.

 

De Barcode of wel de streepjescode heeft in 1976 zijn entree gemaakt. In Nederland was de Albert Heijn in Heemskerk de 1e supermarkt die het in gebruik nam.

 

Uiteraard kon ik niet achterblijven met de QR-code (Quick Response) die in 1994 werd ontwikkeld. Ik heb ook deze code geïntegreerd in mijn werken en is nu dan ook onlosmakelijk van mijn stijl, vooral de koeien laten zich goed coderen in mijn vertaling van de  QR-code.

 

De Bar- en QR code is mijn favoriete stijl omdat ik er zo oneindig mee door kan gaan. Het is een reeks van verticale streepjes soms gecombineerd met cijfers die gecodeerde gegevens bevatten. die ik op mijn beurt in mijn werk weer vertaal naar realisme. Een heleboel onderwerpen waarover ik schilder zijn realistisch doch geïdealiseerd en zo l eg ik het ook vast, uiteraard met fictie elementen. Ik krijg er energie van als mensen mij herkennen aan mijn barcodestijl.

 

Inspiration

 

My surroundings and the innovative society are my sources of inspiration, encompassing everything and everywhere. My paintings depict the experiences I encounter, what fascinates me, what brings me joy, or what unsettles me. I strive to translate the images as realistically as possible based on my everyday life experiences. My family also plays a positive role in various depictions and scenes, with humor being an important element. My artworks tell stories without words.

 

My work is recognizable for its use of vertical long, straight, thick, and thin lines. Around 1995, I started translating the Barcode into society. Just as the barcode is unique to a product, society is filled with unique people, animals, and plants, each requiring unique care. In my work, I can make people and animals do all sorts of things, which ignites a lot of humor in me, as well as in my family, and that is evident in my paintings.

 

 

The Barcode, or the barcode, made its entrance in 1976. In the Netherlands, Albert Heijn in Heemskerk was the first supermarket to adopt it.

 

Of course, I couldn't lag behind with the QR code (Quick Response), developed in 1994. I have also integrated this code into my works, and it has become inseparable from my style. Especially the cows lend themselves well to being encoded in my translation of the QR code.

 

The Bar-  and QR code is my favorite style because I can continue endlessly with it. It is a series of vertical stripes, sometimes combined with numbers, containing encoded information that I, in turn, translate into realism in my work.

Many subjects I paint are realistic yet idealized, and that's how I capture them, incorporating fictional elements as well.

I gain energy when people recognize me for my Barcode style.

 Barcode Style

Geïnspireerd door de Barcode/streepjescode maak ik afbeeldingen en verhalen in mijn favoriete stijl.

 

Een Barcode is abstract en bevat realistische informatie. Met de ponskaartjes als voorloper heeft de Barcode inmiddels de QR-code als opvolger. In mijn werk vertaal ik de Barcode op mijn eigen wijze naar de maatschappij.

 

 Zowel de mensen als de dieren worden afgebeeld met realistische en fictie elementen. 

 

Inspired by the barcode, I create images and stories in my favorite style.

 

A barcode is abstract yet contains realistic information. With punch cards as a precursor, the barcode has now been succeeded by the QR code. In my work, I translate the barcode in my unique way into realism to the sociëty.

 

 Both the people and the animals are depicted with realistic and fictional elements. 

 

QR code Style

Uiteraard kon ik niet achterblijven met de QR-code (Quick Response) die in 1994 werd ontwikkeld. Ik heb ook deze code geïntegreerd in mijn werken en is nu dan ook onlosmakelijk van mijn stijl, vooral de koeien laten zich goed coderen in mijn vertaling van de  QR-code.

 

Inmiddels zijn deze codes niet meer weg te denken uit de maatschappij en is het mijn stijl en inspiratiebron geworden.

 

Of course, I couldn't lag behind with the QR code (Quick Response) developed in 1994. I have also integrated this code into my works and it has now become inseparable from my style, especially the cows translate well in my interpretation of the QR code.

 

By now, these codes have become indispensable in society and have become my style and source of inspiration.

 

Doel

Ik probeer mijn werk een diepere betekenis te geven door verschillende representatieve factoren uit de samenleving op te lichten en via mijn kunst mensen in verbinding te brengen, in de hoop dat men de humoristische aspecten maar ook de serieuzere onderwerpen waar ik over schilderhetkennen en erkennen.

Mijn werk is voor mij een stukje van mezelf en de liefde die ik erin stop en meegeef aan mijn publiek via mijn kunst. Maar ook de boodschap dat wij allemaal met onze creatieve instelling wat kunnen betekenen voor de minderbedeelden of een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Zo steun ik met de opbrengst van mijn kunst kinderen van weeshuizen in Suriname.

 

My goal is Doel


I strive to imbue my work with a deeper meaning by highlighting various representative factors from society. Through my art, I aim to connect people, hoping that people acknowledge the humorous aspects as well as the more serious subjects I paint.

 

To me, my work is a piece of myself, carrying the love I infuse into it and share with my audience through my art. It also conveys the message that each of us, with our creative mindset, can make a difference for the less fortunate or contribute positively to society.

 

In this vein, I support children in orphanages in Suriname with the proceeds from my art.