Intro Nederlands   ///   Intro English

 

Intro:

Naam:        Mala Ramharan

 

Ik ben Mala Ramcharan. Ik ben opgegroeid in Schiedam en woon nu in Noord Holland. Schilderen is mijn passie, het is voor mij een bron van ontspanning waar ik veel plezier in heb. Ik geniet van het hele schilderproces, van het schetsen tot de finish ervan want voor mij zijn deze momenten helemaal van mij. Zo zijn mijn schilderijen een stukje van mezelf.

 

 

Als kind was ik al geïnspireerd door kleuren en vormen en was tekenen mijn favoriete vak op de basisschool. Wat veel indruk op me had gemaakt als een 5 jarige meisje was de kritiek van mijn juf over mijn tekentalent op school. Haar feedback bewoog mij te verdiepen in de technieken, stijlen, vormen en betekenis van kunst. Het leven is een kunstwerk, jij schetst het en jij kleurt het in ook.

Met diverse cursussen en studies  in technieken, materialen  en stijlen heb ik een unieke, eigen stijl ontwikkeld. Rond het jaar 2000 ben ik begonnen met exposeren.

 

Ik kom uit een groot gezin, mijn ouders hebben 6 kinderen. Ondanks het drukke bestaan was er genoeg tijd voor gezelligheid en ruimte om jezelf educatief en creatief te ontwikkelen. Mijn creatieve tijd vulde ik in met schetsen en tekenen in mijn tekenblok zodra het even kon. Ik probeerde dan ook vaak een object, vorm of een uitzicht op papier te schetsen wat in mijn hoofd bleef hangen. Als ik naar mijn afbeeldingen terug kijk zie ik de gezellige, kleurrijke, warme sfeer van vroeger.

Of het nou toeval is of niet, maar bijzonder vind ik het zeker wel dat mijn carriere als kunstenaar is begonnen toen ik in de Schilderswijk kwam wonen en begon te exposeren.

 

Mijn eerste tentoonstelling was op de Europese school in NH, waar ik 3 schilderijen verkocht voor ik ze kon ophangen. Mijn 2e tentoonstelling was op mijn werk, ik werk in het hoger onderwijs. Ik heb hier met trots 3 schilderijen verkocht voor de opening van de expositie. De positieve reacties en de belangstelling maakten nieuwe ideeën in me wakker.

 

Ik waardeer het een eerlijke reactie te ontvangen in de vorm van een compliment en of kritiek en kritiek vind ik tevens de kracht wat mij doet groeien. Geen reactie vind ik het meest onsympathieke wat ik kan krijgen, maar ook dat is een reactie wat bij mij zeker inspirerend werkt en dat maakt het weer goed.

 

De meeste mensen worden vrolijk en krijgen een glimlach op hun gezicht als ze mijn werk zien en dat bevestigd mijn gevoel wat ik heb willen overbrengen. Maar soms heb ik ook publiek die wenkbrauw fronsend met verbazing naar mijn schilderij staan te kijken. Maar als ik ze het verhaal en mijn inspiratiebron vertel, begrijpen ze het verhaal en is er alleen maar erkenning zichtbaar op hun gezicht.

 

Bedankt dat ik mijn reis als kunstenaar met je mocht delen. Ik hoop dat mijn schilderijen u blijft intrigeren en vreugde brengt.

 

Intro:

Name:        Mala Ramcharan

 

I'm Mala Ramcharan. I am from the Netherlands, grew up in Schiedam and currently residing in North Holland. Painting is my passion. For me it is a source of complete enjoyment and relaxation. I enjoy the entire process of painting, from sketching to its finish because, for me, these moments are entirely mine. Thus, my paintings are a piece of myself.

 

During mychildhood, I was deeply inspired by colors and shapes, and drawing became my favorite   at school. Even as a 5-year-old, I vividly remember the impact of my teacher's critique of my drawing talent. This spurred me to dive deeper into drawing, techniques, styles, forms, and the meaning of art. Life is a work of art, you sketch it, and you also color it.

Through studies, courses, and exploring different techniques, materials, and styles, I have developed a unique and personal artistic style. Around the year 2000, I began showcasing my work through exhibitions.

 

I grew up in a large family, we were six childrensand and my parents. I was fortunate to have a busy yet nurturing environment that allowed me to embrace education and nurture my creativity.

I would eagerly fill my sketchbook with sketches and drawings whenever I had the chance. Capturing objects, shapes, views, and faces on paper became a common pursuit. Looking back at my artwork, I can still feel the warm and colorful atmosphere of those cherished memories.

It's quite remarkable, whether by coincidence or not, that my journey as an artist truly began when I moved to the Schilderswijk and started exhibiting my work.

 

My first exhibition took place at the European School in NH, where I sold 2 paintings before I could even hang them. My second exhibition was at my workplace, I work at a Highschool. I proudly sold 3 paintings here before the exhibition's opening. The positive reactions and interest awakened new ideas in me.

 

 

I value honest reactions in the form of compliments and constructive criticism. Criticism, in particular, fuels my growth as an artist. The absence of a response is perhaps the least favorable, but even that moves me in my work and motivates me to keep going.

 

Most people experience a sense of joy and wear a smile when they see my paintings, confirming the emotion I intended to convey. However, sometimes I also encounter an audience that looks at my paintings with raised eyebrows and amazement. But when I explain the story and my inspiration behind them, their understanding adds another layer of happiness.

 

Thank you for allowing me to share my journey as an artist with you. I hope my paintings continue to captivate you and bring joy.

Discipline: Acrylic on Canvas:

 

 

Discipline

 

Ik schilder voornamelijk met Acrylverf op canvasdoek. Acryl vind ik het prettigst werken omdat het snel droogt waardoor je gemakkelijk en snel diverse lagen over elkaar kunt schilderen. Rond 1995 ben ik begonnen met mijn studie schilderen.

In een periode van 3 jaar heb ik diverse experimenten gedaan met verschillende materialen, ondergronden en heb hierbij gemengde technieken toegepast.

 

Na deze periode heb ik een geheel eigen stijl en techniek ontwikkeld, waarna ik rond het jaar 2000 ben begonnen met exposeren met mijn werk.

 

Ik heb 3-tal stijlen eigen gemaakt, waarvan de barcode mijn favoriete stijl is geworden.

 

 

 

Discipline

 

I primarily paint with : acrylic on canvas. I find acrylics to be the most enjoyable medium to work with due to their quick drying time, allowing for easy layering. In 1995, I began my studies in painting, conducting various experiments with different materials, surfaces, and incorporating mixed techniques.

 

After this period, I developed my own unique style and technique. Around the year 2000, I started exhibiting my artwork.

 

Over time, I have mastered three different styles, with the Barcode style becoming my favorite.

 

Inspiratie / Inspiration

 

Inspiratie

 

Mijn omgeving en de innoverende maatschappij is mijn inspiratiebron, dit omvat alles en overal. Mijn schilderijen vertellen de belevenissen die ik ervaar, wat mij fascineert, vrolijk maakt of wat mij juist ontstemt. Ik probeer de afbeeldingen dan ook zo realistisch mogelijk te vertalen naar mijn belevingen uit mijn alledaagse leven. Ook mijn gezin heeft een positieve bijdrage in verschillende afbeeldingen en taferelen en humor is daar een belangrijke rol in. Mijn kunstwerken vertellen verhalen zonder woorden. Geïnspireerd door de Barcode creëer ik afbeeldingen en verhalen in mijn favoriete stijl de Barcode. Een abstracte representatie code met informatie van een product vertaal ik op mijn geheel eigen wijze naar realistische situaties uit de maatschappij.

 

Mijn werk is herkenbaar door het gebruik van verticale lange, rechte, dikke en dunne lijnen. Rond het jaar 1995 ben ik de barcode gaan vertalen naar de maatschappij. Net als de barcode uniek is bij een product, is de maatschappij gevuld met unieke mensen dieren en planten waarvan een ieder en alles een unieke zorg nodig. In mijn werk kan ik de mensen en de dieren dan ook van alles laten doen en dat maakt een hoop humor in mij los, maar ook in mijn gezin en dat is zichtbaar in mijn schilderijen.

 

 

De in 1952 gepatenteerde UPC code (Universal Product Code), is in 1973 samengesteld en oorspronkelijk toegepast in de US en Canada. De Barcode of wel de streepjescode had in 1976 zijn entree gemaakt. In Nederland was de Albert Heijn in Heemskerk de 1e supermarkt die het in gebruik nam.

 

Uiteraard kon ik niet achterblijven met de QR-code (Quick Response) die in 1994 werd ontwikkeld. Ik heb ook deze code geïntegreerd in mijn werken en is nu dan ook onlosmakelijk van mijn stijl, vooral de koeien laten zich goed coderen in mijn vertaling van de  QR-code. De QR-code is een tweedimensionale streepjescode die door een Japans bedrijf is ontwikkeld. Oorspronkelijk was het bedoeld voor het identificeren van auto onderdelen maar het wordt voor steeds meer branches en werelddelen gebruikt. Ook in Nederland wordt het voor enorm veel zaken gebruikt.

 

Deze codes zijn mijn inspiratiebronnen. Inmiddels zijn deze codes niet meer weg te denken uit de maatschappij maar ook niet uit mijn schilderijen

 

De Barcode is mijn favoriete stijl omdat ik er zo oneindig mee door kan gaan. Het is een reeks van verticale streepjes soms gecombineerd met cijfers die gecodeerde gegevens bevatten. die ik op mijn beurt in mijn werk weer vertaal naar realisme.

Ik probeer diverse situaties zowel lichte als zware onderwerpen uit de samenleving op een subtiele doch humoristische manier op te lichten in mijn werk. Hiermee probeer ik in mijn kunst een diepere betekenis te geven aan de Barcode en QR-code. Vaak zijn het onderwerpen die mij opvallen of aan de kaart worden gesteld tijdens politieke of publiek debat.

 

Een heleboel onderwerpen waarover ik schilder zijn realistisch doch geïdealiseerd en zo l eg ik het ook vast, uiteraard met fictie elementen. Ik krijg er energie van als mensen mij herkennen aan mijn barcodestijl.

 

 

Inspiration

 

My surroundings and the innovative society are my sources of inspiration, encompassing everything and everywhere. My paintings depict the experiences I encounter, what fascinates me, what brings me joy, or what unsettles me. I strive to translate the images as realistically as possible based on my everyday life experiences. My family also plays a positive role in various depictions and scenes, with humor being an important element. My artworks tell stories without words.

 

Inspired by the Barcode, I create images and narratives in my favorite style, the Barcode style. I translate the abstract representation code with product information into realistic situations from society in my unique way.

 

My work is recognizable for its use of vertical long, straight, thick, and thin lines. Around 1995, I started translating the Barcode into society. Just as the barcode is unique to a product, society is filled with unique people, animals, and plants, each requiring unique care. In my work, I can make people and animals do all sorts of things, which ignites a lot of humor in me, as well as in my family, and that is evident in my paintings.

 

The UPC code (Universal Product Code), patented in 1952, was created in 1973 and originally implemented in the US and Canada. The Barcode, or the barcode, made its entrance in 1976. In the Netherlands, Albert Heijn in Heemskerk was the first supermarket to adopt it.

 

Of course, I couldn't lag behind with the QR code (Quick Response), developed in 1994. I have also integrated this code into my works, and it has become inseparable from my style. Especially the cows lend themselves well to being encoded in my translation of the QR code. The QR code is a two-dimensional barcode developed by a Japanese company. Originally intended for identifying car parts, it is now used in an increasing number of industries and parts of the world. It is widely used in the Netherlands as well.

 

These codes are my sources of inspiration. They have become indispensable not only in society but also in my paintings.

 

The Barcode is my favorite style because I can continue endlessly with it. It is a series of vertical stripes, sometimes combined with numbers, containing encoded information that I, in turn, translate into realism in my work. I try to subtly and humorously highlight various situations, both light and heavy, from society in my work. Through my art, I aim to give a deeper meaning to the Barcode and QR code. Often, they reflect topics that catch my attention or are brought up during political or public debates.

 

Many subjects I paint are realistic yet idealized, and that's how I capture them, incorporating fictional elements as well.

I gain energy when people recognize me for my Barcode style.

 Barcode Style

 

Geïnspireerd door de Barcode/streepjescode maak ik afbeeldingen en verhalen in mijn favoriete stijl.

 

Een Barcode is abstract en bevat realistische informatie. Met de ponskaartjes als voorloper heeft de Barcode inmiddels de QR-code als opvolger. In mijn werk vertaal ik de Barcode op mijn eigen wijze naar realisme met de bewegingen, ontwikkelingen, mode en trends van de huidige tijd in de maatschappij.

Mijn werk is herkenbaar door het gebruik van verticale lange, rechte, dikke en dunne lijnen. Rond het jaar 1995 raakte ik geïnspireerd door de Barcode, wegens de hoeveelheid informatie wat erin verwerkt is en voor ik het wist had ik voor mezelf een unieke en stijl ontwikkeld.

Ik schilder de Barcode voornamelijk met mensenfiguren maar ook verschijnen er vaak verschillende dieren in mijn werk. Zowel de mensen als de dieren worden afgebeeld met realistische en fictie elementen.

In mijn werk kan ik de mensen en de dieren dan ook van alles laten doen. De dieren die je in mijn werk zult tegenkomen zijn; koeien, schapen, katten, honden, giraffen, olifanten, muizen, vogels, slakkenkikkers en veel meer.

 

De in 1952 gepatenteerde UPC code (Universal Product Code), is in 1973 samengesteld en oorspronkelijk toegepast in de US en Canada. De Barcode of wel de streepjescode had in 1976 zijn entree gemaakt. In Nederland was de Albert Heijn in Heemskerk de 1e supermarkt die het in gebruik nam.

 

QR code Style

 

Uiteraard kon ik niet achterblijven met de QR-code (Quick Response) die in 1994 werd ontwikkeld. Ik heb ook deze code geïntegreerd in mijn werken en is nu dan ook onlosmakelijk van mijn stijl, vooral de koeien laten zich goed coderen in mijn vertaling van de  QR-code. De QR-code is een tweedimensionale streepjescode die door een Japans bedrijf is ontwikkeld. Oorspronkelijk was het bedoeld voor het identificeren van auto onderdelen maar het wordt voor steeds meer branches en werelddelen gebruikt. Ook in Nederland wordt het voor enorm veel zaken gebruikt.

Deze 2 codes zijn mijn inspiratiebronnen.

 

Inmiddels zijn deze codes niet meer weg te denken uit de maatschappij en is het mijn stijl en inspiratiebron geworden.

 

 

Doel 

 

Ik probeer mijn werk een diepere betekenis te geven door verschillende representatieve factoren uit de samenleving op te lichten en via mijn kunst mensen in verbinding te brengen, in de hoop de mensen de humoristische aspecten maar ook de serieuzere onderwerpen waar ik over schilderhetkennen en erkennen.

 

Mijn werk is voor mij een stukje van mezelf en de liefde die ik erin stop en meegeef aan mijn publiek via mijn kunst. Maar ook de boodschap dat wij allemaal met onze creatieve instelling wat kunnen betekenen voor de minderbedeelden of een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

 

Zo steun ik met de opbrengst van mijn kunst kinderen van weeshuizen in Suriname.